Simulator for Arduino

Simulator for Arduino 1.01

Simulates the work of the Arduino devices
Người dùng đánh giá
3.9  (17 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.01 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Virtronics
Monitor, adjust or demonstrate the inner processes of Arduino hardware by accessing the data and testing out selected sketches without the actual hardware to process it. The suite also features debugging tools and data access sharing for presentations.
Simulator for Arduino nhất đầy căn Arduino Simulator sẵn sàng trong lúc này (xem đoạn băng dưới).
Lợi nhuận và tính năng của một Arduino Simulator:
- Khả năng để dạy dỗ và thực tập nội nói về một họa Arduino
- Là kiểm tra một họa mà vũ khí, hay trước khi máy móc
- Gỡ lỗi một họa
- Thử một dự án với một khách hàng tiềm năng
- Phát triển một phức tạp họa nhanh hơn là dùng vũ khí
Thông tin được cập nhật vào: