Simulator for Arduino

Simulator for Arduino 1.01

Simulates the work of the Arduino devices
คะแนนผู้ใช้
3.9  (17 คะแนน)
คะแนนของคุณ
รุ่นล่าสุด:
1.01 (ลองดู)
นักพัฒนา:
Virtronics
Monitor, adjust or demonstrate the inner processes of Arduino hardware by accessing the data and testing out selected sketches without the actual hardware to process it. The suite also features debugging tools and data access sharing for presentations.
Simulator for Arduino เป็นส่วนใหญ่เต็มตั Arduino Simulator ที่มีอยู่ในปัจจุบันเวลา(ดูที่วิดีโอด้านล่างนี้)น
ที่สำหรับกิจกรรมพิเศษและคุณสมบัติต่างๆของการ Arduino Simulator คือ:
-ความสามารถที่จะสอนและแสดงให้เห็นที่ๆภายใน workings ของ Arduino ภาพ
-ทดสอบออกมีรูโดยไม่มีของฮาร์ดแวร์หรือก่อนที่จะลังซื้อของฮาร์ดแวร์
-การดีบั๊กรู
-มีประสิทธิภาพในการปฏิโครงการที่จะมีความสามารถแฝงลูกค้า
-พัฒนาที่ซับซ้อนภาพรวดเร็วกว่าการใช้ฮาร์ดแวร์
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: